شنبه, 24 آذر 1397

هفته‌نامه شماره 540:  19 آذر 1397

برگزاری جلسه هم‌اندیشی صادرات
- گروه خبر: با دعوت اتاق بازرگانی، جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات وموانع صادرات، و آشنایی صادرکنندگان با مقررات واستانداردهای ملی با حضور رییس اداره استاندارد، مسئولان اتاق وجمعی از صادرکنندگان شهرستان برگزار شد. در این نشست توصیه‌هایی برای بهبود روند و اعمال دقت در کنترل کیفیت وتمهیداتی که قبل از ورود استاندارد،توسط صادرکنندگان بایستی صورت گیرد،تا از مردود شدن محموله‌ها ودر نتیجه کاهش هزینه وزمانبری صادرات بایستی صورت گیرد، از سوی رییس استاندارد داده شد.