یکشنبه, 26 خرداد 1398

هفته‌نامه شماره 561:  20 خرداد 1398

انهدام کارگاه مشروب

 پاسارگاد

500 لیتر مشروب از سوی ماموران انتظامی سیرجان کشف شد. به گزارش پاسارگاد ماموران انتظامی توانستند یک کارگاه ساخت مشروبات الکلی را در منزلی مسکونی شناسایی کنند. ماموران روز گذشته با دستور قضایی وارد منزل مسکونی شدند و با انهدام کارگاه 500 لیتر مشروب کشف کردند.