توان پيمان‌کاران بومي افزايش يابد
مهر: استاندار کرمان بر لزوم افزايش توان پيمان‌کاران بومي تاکيد کرد و گفت: شرکت هاي فني و مهندسي استان کرمان صلاحيت علمي براي اجراي پروژه هاي استاني را دارند. عليرضا رزم‌حسيني گفت: مشکل ما در استان کرمان و کل کشور تامين مالي پروژه هاي دولتي و غيردولتي است و اين در حالي است که اگر انجمن فني مهندسان استان کرمان اين توانايي را داشته باشد که تامين مالي پروژه ها را انجام دهد ما پروژه هاي زيادي در استان براي معرفي داريم. وي افزود: بايد يک مصوبه براي پروژه هاي دولتي و غير دولتي و با مدت زمان  و بسته مالي مشخص تصويب کنيم و شرکت هاي پيمانکار بومي در اولويت اين پروژه ها قرار گيرد.