بازشماری آرای انتخابات شورای شهر کرمان تاثیری در نتیجه نداشت
- مهر: فرماندار کرمان گفت: بازشماری هیچ تغییری در نتیجه انتخابات شورای شهر کرمان ایجاد نکرد. محمدعلی توحیدی گفت: بنا به درخواست تعدادی از کاندیداهای شورای شهر کرمان و تصویب هیئت اجرایی و نظارت شهرستان و با تائید هیئت نظارت استان، تعدادی از صندوق‌های انتخابات شورای شهر کرمان به صورت رندوم و تصادفی انتخاب و بازشماری شدند وی با بیان اینکه بازشماری با حضور اعضای هیئت های اجرایی و نظارت شهرستان انجام شد، گفت: علاوه بر آراء افرادی که درخواست بازشماری داشتند آراء ۳۰ نفر اول نیز مورد بازشماری قرار گرفت که در شمارش مجدد صندوقهای انتخاب شده، هیچ تغییری در نتیجه نهایی حاصل نشد و ترتیب اعلام شده در لیست منتخبین شورای شهر به قوت خود باقی است.