سه شنبه, 08 مهر 1399

هفته‌نامه شماره ۶۲۲ | ۷ مهر ۱۳۹۹

 

 

وزارت کشور پاسخ رسمی به استعفای استاندار کرمان نداده است
- مهر:  مدیرکل حوزه استانداری کرمان با اشاره به اینکه وزارت کشور پاسخ رسمی به استعفای استاندار کرمان نداده است، گفت: پذیرش یا عدم پذیرش استعفای استاندار کرمان تا سه شنبه مشخص خواهد شد. فرشید فلاح با بیان اینکه پذیرش استعفای استاندار کرمان منوط به تصمیم وزیر کشور است،گفت:  اینکه برخی اظهارنظر کردند که  وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان مخالفت کرده است باید بگویم  این موارد به صورت تلفنی و غیررسمی مطرح شده و تاکنون پاسخ رسمی از سوی وزیر کشور دریافت نکرده ایم.