چهارشنبه, 02 خرداد 1397

هفته‌نامه شماره 513: 31 اردیبهشت 1397

 پایان خردادماه آخرین فرصت
تسلیم اظهارنامه مالیاتی
- گروه خبر: پایان خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1395 است.ناصر احسانی مسئول روابط‌عمومی معاونت مالیاتی سیرجان گفت: با توجه به قانون جدید مالیات‌های مستقیم، پایان خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1395 است.  لذا صاحبان مشاغل و کسبه برای بهره‌مندی از معافیت مقرر در قانون و همچنین جلوگیری از تعلق جرایم سنگین، هر‌چه سریع‌تر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام فرمایند.