دوشنبه, 28 اسفند 1396

هفته‌نامه شماره 506: 21 اسفند 1396

 پایان خردادماه آخرین فرصت
تسلیم اظهارنامه مالیاتی
- گروه خبر: پایان خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1395 است.ناصر احسانی مسئول روابط‌عمومی معاونت مالیاتی سیرجان گفت: با توجه به قانون جدید مالیات‌های مستقیم، پایان خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1395 است.  لذا صاحبان مشاغل و کسبه برای بهره‌مندی از معافیت مقرر در قانون و همچنین جلوگیری از تعلق جرایم سنگین، هر‌چه سریع‌تر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام فرمایند.