چهارشنبه, 02 خرداد 1397

هفته‌نامه شماره 513: 31 اردیبهشت 1397

بودجه استان کرمان ۱۱۰ درصد افزایش یافته است
- مهر: نماینده مردم کرمان و راور از افزایش ۱۱۰ درصدی بودجه استانی کرمان در سال جاری خبر داد.محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه به دلیل اهمیت احکام اقتصادی برنامه ششم که برش‌های دستگاه‌ها را شامل می‌شود باید بررسی‌ها انجام شود تا از ظرفیت‌ها استفاده شود، گفت: به عنوان مثال در جایی از کشور متوسط نرخ بیکاری از میانگین کشور بالاتر بود به استناد حکم برنامه ششم از ظرفیت‌های تخفیف‌های مالیاتی همانند مناطق آزاد استفاده می‌کنیم این گونه احکام باعث می شود ظرفیت‌های بزرگی در اختیار مدیران و فرمانداران باشد و من از فرماندارها می‌خواهم حتما بر احکام اقتصادی تسلط داشته باشند و بند بند آن را اجرا کنند. اوگفت: بودجه استانی کرمان از حدود ۳۱۵ میلیارد تومان در سال ۹۵ به بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.