اعضای شورای اسلامی بخش گلستان مشخص شدند
- پاسارگاد: اعضای شورای اسلامی بخش گلستان مشخص شدند.
سه‌شنبه هفته گذشته انتخابات شورای اسلامی بخش گلستان انجام و از میان 31 نفر، 13 نفر کاندیدا شدند و از میان‌شان 5 نفر بیشترین آرا را کسب کردند. ترکیب اعضای شورای بخش گلستان به شرح زیر است؛ جواد قرایی خضریی رییس شورای بخش، مهدی کورکی‌نژاد نایب‌رییس، محمد نژاد خراسانی منشی، رضا خواجویی‌نسب عضو شورا و نماینده شورای بخش در شورای شهرستان و بشیر کورکی‌نژاد قرایی به عنوان عضور شورای بخش گلستان انتخاب شدند.