ارتقاء سطح معیشت مردم از اولویت های مدیریتی کرمان است
- مهر: استاندار کرمان با اشاره به اینکه برنامه ریزی شده برای توسعه جنوب استان وقت بیشتری گذاشته شودگفت:توانمندسازی، توسعه متوازن و ارتقاء سطح معیشت مردم از اولویت های مدیریتی استان کرمان است. علیرضا رزم حسینی در خصوص تفاهم نامه های سرمایه گذاری در استان کرمان افزود: در استان کرمان تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری امضاء شده است. وی با اشاره به اینکه معیشت مردم، چالش اصلی جمهوری اسلامی است، بیان داشت: مسیر توسعه باید در قالب مثلث توسعه اقتصادی هموار شود که مردم به توانمندی برسند و در این راستا باید تلاش کرد. استاندار کرمان گفت: گروه های سیاسی در استان کرمان همگرایی و همراهی خوبی با هم دارند و باید بر طرح مسائل اختلاف آمیز دوری و پرهیز کرد.