خشونت های رفتاری و گفتاری دومین جرم استان کرمان است
- مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه خشونت های رفتاری وگفتاری بیشترین آسیب اجتماعی را در جامعه به دنبال دارد، گفت: خشونت ها دومین جرم استان کرمان است. یدالله موحد به برگزاری همایش سراسری «پیشگیری از خشونت، چالش‌ها و راهکارها» در استان اشاره کرد و افزود: آشنایی با آخرین دستاردهای علمی و پژوهشی و ارائه راهکارهای عملی و کاربردی پیشگیرانه و تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از خشونت  مهم ترین اهداف برگزاری این همایش است.او با بیان اینکه خشونت‌های رفتاری و گفتاری طبق آمار دومین جرم از حیث فراوانی در این استان و بعضا در کشور است، گفت: استان کرمان در زمینه کاهش برخی از جرائم، موفقیت‌های خوبی با اقدامات موثر اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم داشته است.