چهارشنبه, 23 آبان 1397

هفته‌نامه شماره 536:  21 آبان 1397

قیرپاشی در تمام جاده های کشور انجام می‌شود

- گروه خبر: یکی از شهروندان در تماس با پاسارگاد عنوان کرد قیر‌پاشیده شده در محور سیرجان- کرمان استاندارد نیست. وی گفت: در گدار خانه‌سرخ قیر‌پاشی انجام شده که جاده را لغزنده کرده است. چند روز پیش هنگامی که روی قیر‌ها حرکت می‌کردم کنترل ماشین را از دست دادم و نزدیک بود خودرو واژگون شود. در همین رابطه علیرضا رضایی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیرجان گفت: قیرپاشی در این محور کارشناسی انجام شده است. به گفته‌ی‌ وی این قیر امولسیون با پایه آب است و پس از آن که آب تبخیر شود به آسفالت می‌چسبد. قیر‌پاشی برای به‌سازی لایه آسفالت در کل کشور انجام می شود و باعث لغزندگی جاده نیز نمی‌شود.