شنبه, 24 آذر 1397

هفته‌نامه شماره 540:  19 آذر 1397

تورم نیروی انسانی دستگاه‌ها عامل فساد

- پاسارگاد:  استاندار کرمان با بیان اینکه ایجاد شغل دولتی برای مردم و دولت سم است،گفت: تورم نیروی انسانی در دستگاه‌ها از عوامل اصلی فساد اداری است. علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان گفت: دولت به منظور توسعه اشتغال با تاکید بر خود اشتغالی و اشتغال های خرد بیش از یک هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان در سال جاری اختصاص داده است.  وی به اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه روستایی در استان کرمان اشاره و بیان کرد: تسهیلات بانکی اختصاص یافته برای توسعه خوداشتغالی در استان با بهره چهار درصد و بازپرداخت ۴تا ۶ ساله است.