چاپ

حدیدی رییس جدید هیات فوتبال سیرجان 

- گروه خبر: پس از استعفای حسن بدخشان از هیات فوتبال سیرجان دکتر حدیدی جایگزین وی خواهد شد. دکتر قرایی رییس جدید هیات فوتبال استان گفت: قرار است به زودی حدیدی جایگزین بدخشان شود. وی افزود: حدیدی از مدیران توانمند استان است و اگر شائبه سیرجانی شدن تمام هیات فوتبال استان پیش نمی‌آمد حتما از وجود حدیدی در هیات فوتبال استان استفاده می‌کردیم.