سه شنبه, 30 آبان 1396

هفته‌نامه شماره 491: 29 آبان 1396

شماره هفته نامه
متفرقه خدمات

به یک ضامن کارمند جهت اخذ وام 10 م نیازمندیم (مژدگانی محفوظ)
09387270034
*********************************************************
این سگ گم شده از یابنده تقاضا می‌شود با شماره زیر تماس و مژدگانی دریافت نماید (ضمنا این سگ ناشنواست)
09133982474
*********************************************************

دوشنبه, 29 آبان 1396