جمعه, 28 دی 1397

هفته‌نامه شماره 545:  24 دی 1397

شماره هفته نامه
متفرقه خدمات

سفیدکاری، گچ‌کاری و لکه‌گیری پذیرفته می‌شود 

09132452618 

*********************************************************

جواز سلاح شکاری به شماره 585760 بنام داوود گلستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد 

********************************************************* 

 

دوشنبه, 24 دی 1397