رشد ۸۲ درصدی سود شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 گروه خبر

 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر رشد ۸۲ درصدی سود داشته است. طبق گزارش کدال شرکت معدني و صنعتي گل گهر دردوره 1 ماهه منتهی به 29/12/97 از محل فروش محصولات خود مبلغ 6,930 میلیارد ریال درآمد داشته است. براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 29/12/97 مبلغ 89,594 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 82% رشد داشته است.