سالمندی در کرمان به شدت در حال رشد است

 پاسارگاد: مدیرکل بهزیستی کرمان گفت: سالمندی در استان کرمان به شدت در حال رشد است و امیدواریم به کمک سایر مجموعه ها بتوانیم به بهترین شکل این موضوع را مدیریت کنیم. به گزارش خبرنگار مهر عباس صادق زاده گفت: ۶۶ مرکز وظیفه نگهداری چهار هزار نفر فرزند را بر عهده دارند، اظهار کرد: معین های اقتصادی باید در کنار سایر فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند باید در زمینه اجتماعی نیز همکاری کنند. صادق‌زاده با اشاره به اینکه تغییر نوع مصرف مواد از سنتی و صنعتی مطرح هست و هر سال شاهد شکل جدید آن هستیم، اظهار داشت: مصرف مواد روان‌گردان متأسفانه در جامعه افزایش پیدا کرده است و باز هم متأسفانه آمارها در این زمینه نشان از مصرف مواد در بین جوان‌ترها و میان زنان است. صادق زاده با اشاره به اینکه چهار هزار و ۴۰۰ نفر افرادی که در شرف ازدواج بودند را مورد مشاوره‌های ژنتیک قرار دادیم که ۵۰۰ از آنها باید به مراکز آزمایشگاهی مراجعه می‌کردند، بیان داشت: ۵۰ نفر از این ۱۰ درصد قطعاً فرزند معلول به دنیا می‌آوردند که برخی از اینها از طریق دارو و برخی با اجازه مراجعه سقط جنین شدند که تعداد آنها ۲۰ معلول بوده اند ضمن اینکه باید از تشکل ها و مردم در این زمینه کمک گرفت.