عزیزم، وقتی می‌خندی، معجزه‌ای!

 محمدعلی آزادیخواه
 عاشقِ شاعری هستم که به‌جا و بایسته انسانی زنده و پویاست و رویدادهای درونیش هرگز ساختگی و قلابی نیست.
 سر تعظیم به شاعری فرود می‌آورم که حسابی با هرزه‌پرستی و ولنِگاری در شعر در می‌اُفتد.
 چگونه می‌تواند انسانی شاعر باشد ولی تحوّلات و دگرگونی‌های اجتماعش را نبیند و احساس نکند.
 شاعرِ گُل گلاب آن باغبان است که در هفتاد سالگی گردو می‌کارد و مرگ را هرگز باور ندارد.
 شاعری گُلِ گلاب است که باور دارد هیچ‌چیز زیبا‌تر از کشتزارِ زندگی نیست و جدیش می‌گیرد و اندر زمین فربه‌دِلِ این کشتمان تخم‌ِ خیر می‌پاشد. (زمین فربه‌دِل: پُرقوّت، حاصلخیز)
 شاعرِ قد برافراشته هرگز نمی‌نشیند برای چشم و ابرو و قد و بالای یار، اشک و آهِ زورکی و تصنعی صَرف کند.
 شاعرِ بیدار و هوشیار با سیاهی شب ستارگان را خیلی خوب می‌بیند و می‌شناسد.
 عاشق شاعری هستم که با درمان تعصّب‌هایش به نادانیش اعتراف می‌کند.
 عاشق شاعری هستم که آنگونه شایسته و بایسته می‌سراید تا هرگز دچارِ سکوتِ مرگ نشود.
 شاعری گُلِ گلاب است که دریایی می‌شنود و قطره‌ای می‌گوید.
 شعرِ شاعرِ خوب، زَنْدِ زنده‌ی زمانه است. (زِند: تفسیر، شرح و بیان؛ مثلِ زندِ اوستا که تفسیرِ کتابِ مذهبیِ زرتشت است.)
 شعار برخی از مردم زمانه این است که دست درازی کن تا دستْ دراز نمانی!
 عزیزم، وقتی می‌خندی، معجزه‌ای!
 عزیزم، تنها تو زمین نخوردی، میلیونرها هم زمین خورده‌اند و می‌خورند و خواهند خورد و هرگز از زمین خوردن دست برنخواهند داشت.
 عاشق شاعری هستم که به ریشه‌های گونه‌گون بدبختی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ِ بدبخت‌ها می‌اندیشد.
 شاعر باشعور همیشه می‌گوید می‌شود ندانم، امّا نمی‌شود که نفهمم!
 شاعرِ قدبرافراشته و استوار نه از مردان منحنی است و نه هرگز خم می‌آورد.
 خوبیت ندارد شاعری اشک‌ریزان دنبال لبخندش بگردد.
 شعر شاعر خوش‌قلب خمیرمایه‌ی دوستی و محبت و مودّت است.
برخی از شاعران خوب مقصدشان مثل آتش، خاکسترشدن است.
 پاییز در برگ‌های خزان‌زده غرق می‌شود.
 به خیال گرگ‌ها، همه‌ی سگ‌ها هارند.
 نجوا فرزند ته تغاری فریاد است.
 در سفرِ تنهایی، خودم خودم را بدرقه کردم.
 پرواز در بال پرنده‌ی قفس مُرد.
 خنده‌ی تشنه‌ام، اشک می‌نوشد.
 عزیزِ باتمیز! خدا کند عوض شوی، نه، «عوضی»!