زیباییِ آب با زلالیش کامل می‌شود

 محمدعلی آزادیخواه
 خیلی‌های‌مان سِحر و جادو را باور نداریم ولی به سِحرِ سخن ایمان داریم.
 تا گوش کردن را تمرین نکنیم و به تربیت«درست شنیدن» نرسیم، همگوی و هم سخنِ خوبی نخواهیم بود.
 عاشق ذهن و زبانِ کسانی هستم که مثل فرهیختگانِ فرهنگ و ادب می‌اندیشند و به زبانِ توده‌ها و عوام حرف می‌زنند.
 اندیشه‌یِ پلید، دست و پاپیچ خودمان می‌شود و سخن ناهنجار شنوندگانِ بی‌گناهمان را درب و داغون می‌کند.
 بهترین و پُرگوینده‌ترین زبان‌ِ دنیا، زبانِ عامیانه‌‌‌‌یِ مردمِ دنیاست.
 حواسمان باشد، نزدیکترین شنونده به گوینده، شخص شخیصِ گوینده است.
 زنده باشند، برخی از گویندگان به جایِ حرف‌زدن ، سنگ می‌زنند به سر و کله‌یِ شنوندگانش و کسی جرات آخ گفتن هم ندارد.
 ارزشِ یک سخن صمیمانه بهتر است از دو هزار تا سوگند.
 سخنِ شیرین هم مثلِ عسل که از شهدِ گل‌های فراوان فراهم می‌آید؛ از معنی هزاران نکته‌ی خواندنی و شنیدنی گرد می‌آید، با ارزش است.
 دشمنِ شیرین‌سخن، شمشیرش تیزتر و بُرّنده‌تر است.
 به آبرویِ نیاکانِ پاکمان، بیایید جوانانمان را از دروغ و ریاکاری دور نگه داریم.
 بیایید، پنبه را از آتش و زبانمان را از دروغ دور نگه داریم.
 اراده‌یِ ضعیف با لباس حرف و ادعا نمایان می‌شود و اراده‌یِ قوی با کسوت عمل و انجام دادن جلوه‌گری می‌کند.
 سال‌هاست که تصویرمان آیینه خانه‌های‌مان را کدر و اندوهگین کرده است.
 از کوزه‌ی خالی فقط سراب می‌توان نوشید.
 آب تشنه، از لیوان خالی، خودش را نوشید.
 کشاورز نکاشته، داسش را برای درو تیز نمی‌کند.
 خدا آن روز را نیاورد که سگ‌ گله، هار شود.
 حاصلِ جمعِ برداشت نکاشتن‌های کشاورز، صفر است.
 چیدنِ گل، زیبایی‌ستیزی نابخردانه‌ای است.
 زیبایی پرنده، با پروازش کامل می‌شود و زیبایی آب با زلالیش.
 چیدنِ گل، بازداشتن خودخواهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دیگران است از زیبایی.
 دوست دورو، بدتر از دشمن خونی است.
 دشمنی‌ِ دیگران را به دلت راه مده تا همیشه غمگین نباشی.
 عادت‌ها اول دوستند و بعد دشمنی که کمر به قتلت بسته‌اند.
 برای آدم‌ها، بال و پری بهتر از همت نیست.
 ستودن ستمکاران، گندزدن به جوانمردی است.